fbpx Skip to main content

Algemene Ticketvoorwaarden

Lees Meer

1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Ongekend Productions ( hierna te noemen: “ONGEKEND”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door ONGEKEND georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door ONGEKEND voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”)

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)-uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 - Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen ONGEKEND en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij ONGEKEND dan wel een door ONGEKEND ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege ONGEKEND verstrekt document of een door of vanwege ONGEKEND verstrekte barcode. De barcode is een unieke code

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van ONGEKEND. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs [dat als eerste wordt gescand bij aanvang van het evenement/die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement] krijgt toegang. ONGEKEND mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). ONGEKEND is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door ONGEKEND dan wel een door ONGEKEND ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen of bij ONGEKEND garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (email) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. ONGEKEND kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8 Het toegangsbewijs kan niet worden geruild of ter restitutie worden aangeboden.

3 - Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.

3.2 De klant is jegens ONGEKEND gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens ONGEKEND voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan ONGEKEND verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van ONGEKEND om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen

4 - Verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om ONGEKEND onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan bij wet en regelgeving aangewezen personen.

4.4 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van ONGEKEND, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

5 - Rechten van ONGEKEND

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze algemene voorwaarden is ONGEKEND gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan ONGEKEND, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.

5.2 ONGEKEND behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien ONGEKEND dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is ONGEKEND gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op schadevergoeding ten aanzien van enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 ONGEKEND behoudt zich het recht voor een ticket order te annuleren, in geval van (maar niet gelimiteerd tot): (i) verdenking van wederverkoop door de klant of gelieerdheid van de klant aan een wederverkoper, (ii) verdenking van doorgeven van een pre-sale code aan derden door klant, (iii) verdenking dat klant meer dan het maximaal toegestaan aantal tickets bestelt.

5.5 ONGEKEND is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen van het evenement te (laten) maken. Door het bezoeken van het evenement stemt de klant er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijke opnamen van hem worden gemaakt. Voor zover de klant in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de klant – thans bij voorbaat – alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms)rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan ONGEKEND. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

6 - Overmacht

6.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etcetera heeft ONGEKEND het recht naar eigen inzicht het evenement te verschuiven naar een andere datum, het evenement te verplaatsen naar een andere locatie of het evenement te annuleren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd en/of locatie zal zijn. Hoewel ONGEKEND zal proberen de klant hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen middels digitale communicatie, media en social media, kan ONGEKEND niet garanderen dat de klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden vóór de datum van het evenement. Klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste contactgegevens bij het plaatsen van de ticket order. ONGEKEND is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door ONGEKEND wordt geannuleerd, zal ONGEKEND uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding die de klant voor het toegangsbewijs aan ONGEKEND, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan te restitueren. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten).

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door ONGEKEND wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de klant voor dit toegangsbewijs aan ONGEKEND, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen twee weken na de verplaatste (nieuwe) datum waarop het evenement plaatsvindt. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten). Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.4 Indien het evenement op dezelfde datum als gevolg van of in verband met overmacht door ONGEKEND wordt verplaatst naar een andere locatie blijft het toegangsbewijs geldig voor de vervangende locatie waarop het evenement zal plaatsvinden. Er vindt geen restitutie plaats. ONGEKEND is verplicht de locatiewijziging tijdig kenbaar te maken, zowel op de oorspronkelijke evenementlocatie als in de regionale media en voor zover bekend via sms en e-mail.

7 - Aansprakelijkheid ONGEKEND

7.1 ONGEKEND is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan ONGEKEND toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen ONGEKEND is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 1. gevolgschade; 2. immateriële schade; 3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van ONGEKEND.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat ONGEKEND geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 ONGEKEND zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4 ONGEKEND is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 ONGEKEND is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7.6 ONGEKEND aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door klant bij derde partijen – anders dan de door ONGEKEND op haar website vermelde officiële (voor)verkoopadressen – verkregen tickets. ONGEKEND kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

8 - Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en ONGEKEND bestaat is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen ONGEKEND en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. ONGEKEND is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

8.3 Bij verschil van mening tussen ONGEKEND en klant over de vertaling en/of de uitleg van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

Amsterdam, januari 2020
S.S. Sleebos Ongekend Productions